Updates
20 apr 2016 / Geen onderdeel van een categorie

Verwerking persoonsgegevens vraagt aandacht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 19 april een onderzoek uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat gemeenten helaas nog onvoldoende zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

In een glashelder onderzoek dat is uitgevoerd bij de 41 grootste gemeenten in Nederland worden stevige conclusies getrokken. Het eerlijke uitgangspunt hierbij is wel – aldus de AP- dat de wetgever geen heldere kaders heeft gesteld. Gemeenten werden als uitvoerder geacht hier hun eigen weg in te vinden. En dit is geen sinecure gebleken.

De Autoriteit persoonsgegevens heeft in dit rapport toegelicht dat toestemming doorgaans niet is vereist voor de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. Er zal dus niet vaak gebruik hoeven te worden gemaakt van toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
Het vragen van toestemming als grondslag voor gegevensverwerking is wel nodig als er geen andere grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is.

Door toestemming te vragen wordt de suggestie gewekt dat  de gegevens alleen mogen worden verwerkt als daarvoor toestemming is gegeven. Een gemeente mag ook zónder toestemming van de burger zijn gegevens verwerken, bijvoorbeeld omdat dit nodig is om een publiekrechtelijke taak uit te voeren. Als gemeenten dan toch om toestemming van de burger vragen, moeten zij goed toelichten of zij de gegevens ook verwerken als daarvoor geen toestemming wordt verkregen, of dat ze daarvan afzien en wat dat voor de burger betekent.

De AP raadt aan om te specificeren welke gegevens voor welke specifieke doelen en op basis van welke grondslag noodzakelijk zijn voor de taken in het sociaal domein. Ook adviseert de AP om dit te vertalen in instructies voor de professionals op de werkvloer, zodat zij weten wat zij met welke gegevens mogen doen. Daarnaast wordt aangeraden burgers zorgvuldig te informeren over de gegevens die over hen worden verwerkt en wanneer en waarom toestemming wordt gevraagd.

Montr probeert samen met haar klanten Zo zijn de eerste disclaimers die door onze (gemeente) klanten gebruikt al getoetst worden op de aanbevelingen van de AP. Het voordeel van de Montr applicaties is dat dergelijke aanbevelingen zeer snel kunnen worden doorgevoerd. Hiermee bent u als organisatie altijd compliant aan de geldende wet- en regelgeving.

Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hier downloaden.

Indien u nog vragen heeft over de implicaties hiervan op uw werkproces dan kunt u contact opnemen met Stefan Meulesteen, directeur van Montr.