Updates
18 dec 2017 / Nieuws

Sturen op resultaat: Wmo module ‘Schoon huis’

Wederom een mooie innovatieve toepassing voor het sociaal domein, de module ‘Schoon Huis’

Een veelvoorkomende ondersteuningsvraag die gemeenten krijgen is de ondersteuning van een burger bij het realiseren van een zogenaamd ‘schoon huis’. Een ogenschijnlijk eenvoudig uitgangspunt dat in de uitvoeringspraktijk regelmatig tot problemen leidt. Alle gemeenten moeten immers, conform de uitspraken van de CRvB op 18 mei 2016 objectieve en onafhankelijke criteria hanteren bij het bepalen van de inzet van hulp bij het huishouden.

Voor de gebruikers van de Wmo app heeft Montr een slimme tool ontwikkeld: de module ‘schoon huis’. Hiermee kan tijdens het keukentafelgesprek direct worden vastgesteld hoeveel ondersteuning de cliënt per week nodig heeft voor het bereiken van het resultaat een ‘schoon huis’.

We gebruikten bij het ontwikkelen de kennis van Bureau HHM. Omdat het vaststellen van de precieze behoefte altijd maatwerk is, zit hier een uitgebreide rekenmethode achter. Deze is gebaseerd op de gevalideerde onderzoeken naar benodigde tijd in de huishoudelijke hulp die door bureau HHM en KPMG Plexus zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben ondertussen ook de rechterlijke toets doorstaan en zij worden door meerdere gemeenten gebruikt, waaronder de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Hoorn en Bronckhorst. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u hier.

De Wmo 2015 stelt dat gemeenten de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners moeten bevorderen en behouden. Daartoe kunnen verschillende voorzieningen worden ingezet wanneer de zelfredzaamheid afneemt, waaronder de huishoudelijke hulp. Met als één van de doelstellingen een ‘schoon en leefbaar huis’: men moet gebruik kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap.

 Meer grip

Er bestaat al geruime tijd landelijk discussie over de huishoudelijke hulp en de daarbij door gemeenten gehanteerde normen voor de omvang van de voorziening (in uren of in budgetten). Daarbij bestaat er verschil tussen gemeenten die sturen op de bereikte resultaten en gemeenten waarbij aanbieders worden aangesproken op de geleverde diensten. De uitkomst van deze discussie neigt steeds meer naar sturen op resultaat, maar met transparante inzet en dienstverlening. Enkel de inkoop van een resultaatverplichting door gemeenten wordt door steeds meer juristen als te kwetsbaar beoordeeld.

Hiermee neemt het belang dus toe van een inhoudelijke onderbouwing van de benodigde ondersteuning.  Voor de meeste gemeenten geldt dat dit nog niet of nauwelijks wordt vastgelegd. Met behulp van deze tool kan snel en eenvoudig worden vastgelegd wat de precieze behoefte aan ondersteuning is van de cliënt.

Daarnaast willen burgers ook steeds beter en sneller geïnformeerd worden. Met de inzet van deze module wordt al tijdens het keukentafelgesprek duidelijk wat er nodig is. De burger kan meteen geïnformeerd worden over wat kan worden geleverd. En de uitkomsten kunnen meteen worden doorgezet naar de zorgverlener.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Wmo app en de module ‘Schoon Huis’? Neem dan contact op via 088 – 033 30 68 of via app@montr.nl