Het Belang van Personenalarmering tijdens Huisbezoeken

Picture of Anna Boom

Anna Boom

april 1, 2024

Veiligheid Eerst:  Het Belang van Personenalarmering tijdens Huisbezoeken

Agressie tijdens huisbezoeken is een groeiende zorg in de publieke sector. Ambulante werknemers, zoals die in de zorg, gemeentelijke diensten en woningcorporaties, worden steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin hun veiligheid in het geding is. Het is van vitaal belang dat werkgevers en organisaties de verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen, niet alleen vanwege ethische overwegingen, maar ook vanwege de praktische voordelen die het met zich meebrengt.

De Verantwoordelijkheid van Werkgevers

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich in een veilige werkomgeving bevinden, ook tijdens huisbezoeken. Het startpunt voor een veilige werkomgeving is de RI&E. Na het opstellen van dit document worden de bevindingen vertaald naar praktische zaken als het bieden van training in conflictbeheersing en de beschikbaarheid van adequate veiligheidsmaatregelen, zoals personenalarmeringssystemen. Werkgevers moeten een proactieve houding aannemen ten opzichte van het voorkomen van agressie en het beschermen van hun werknemers.

Risico op Uitval van Medewerkers na Agressie

Agressie tijdens huisbezoeken kan leiden tot ernstige gevolgen voor de betrokken werknemers, zowel fysiek als psychologisch. Het kan resulteren in trauma, angststoornissen en zelfs langdurige uitval uit het werk. Dit heeft niet alleen een persoonlijke impact op de werknemer, maar ook op de organisatie als geheel, met verlies van productiviteit en toenemende kosten voor verzuim en vervanging.

Het Belang van Aandacht voor Veiligheid

Het investeren in veiligheid tijdens huisbezoeken leidt tot een hogere werknemerstevredenheid, minder uitval en minder incidenten. Werknemers die zich veilig voelen in hun werk, zijn gemotiveerder en productiever. Bovendien draagt een veilige werkomgeving bij aan een positief imago van de organisatie en versterkt het de band tussen werknemers en werkgevers. Dit lijkt voor de hand te liggen maar in de praktijk wordt deze verbinding lang nog niet altijd gelegd.

Voorbeelden van Succesvolle Implementatie

Verschillende gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen hebben al stappen gezet om de veiligheid tijdens huisbezoeken te verbeteren. Bijvoorbeeld, de gemeente Den Haag besteed veel aandacht aan de veiligheid van haar werknemers tijdens huisbezoeken. Hiervoor is bijvoorbeeld een uitgebreid protocol huisbezoek opgesteld, als sluitstuk bij de voorbereiding voor het huisbezoek kunnen de medewerkers ook de Montr Noodknop meenemen. Woningcorporatie Beter Wonen heeft soortgelijke maatregelen genomen, met positieve resultaten voor werknemers.

Praktische Tips voor Organisaties

Zorg voor Training en Ondersteuning

Zorg ervoor dat alle medewerkers die digitale verslaglegging gebruiken goed getraind zijn in het gebruik van de tools en bied voortdurende ondersteuning.

Implementeer personenalarmeringssystemen zoals de Montr noodknop, die werknemers in staat stellen om snel hulp in te roepen in geval van nood. Maar deze fungeren ook als vliegwiel om het brede veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Stel duidelijke protocollen op voor het omgaan met agressieve situaties en bied regelmatige evaluatie en bijwerking van deze protocollen.

Creëer een cultuur van open communicatie waar werknemers zich vrij voelen om incidenten te melden en ondersteuning te zoeken wanneer dat nodig is.

In deze snel veranderende wereld is het essentieel dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s waarmee hun ambulante werknemers worden geconfronteerd tijdens huisbezoeken. Door proactieve maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen, kunnen ze niet alleen het welzijn van hun werknemers verbeteren, maar ook de efficiëntie en effectiviteit van hun dienstverlening vergroten. Laat ons samenwerken aan een veiligere en zorgzamere werkplek voor iedereen.

De Winst van Personenalarmering in Geld en Menselijk Welzijn

Om de impact van personenalarmering op de winst van een organisatie te illustreren, kunnen we een hypothetisch voorbeeld bekijken op basis van beschikbare gegevens en studies.

Stel dat een organisatie gemiddeld 10 incidenten per jaar heeft waarbij ambulante werknemers betrokken zijn, variërend van verbaal geweld tot fysieke aanvallen. Elk incident resulteert gemiddeld in 5 dagen verloren werktijd per werknemer als gevolg van traumatische stress, administratieve verwerking van de melding, letsel of ziekteverlof, wat resulteert in een totaal van 50 verloren werkdagen per jaar.

Door personenalarmeringssystemen te implementeren, kunnen we aannemen dat het aantal incidenten met 50% daalt, wat resulteert in 5 incidenten per jaar. Nog 5 te veel, maar wel degelijk een eerste belangrijke reductie.  Laten we deze cijfers nu vertalen naar concrete winst, zowel in financiële termen als in menselijk welzijn:

Financiële Winst

Zonder personenalarmering: 50 dagen × €150 = €7.500
Met personenalarmering: 25 dagen × €150 = €3.750

Dit betekent een besparing van €3.750 per jaar alleen al aan directe loonkosten.

Menselijk Welzijn

Naast de financiële winst is er ook een aanzienlijke verbetering in het welzijn van de werknemers door het verminderen van incidenten en de daarmee samenhangende stress en angst. Studies hebben aangetoond dat werknemers die zich veilig voelen in hun werk aanzienlijk hogere niveaus van tevredenheid en welzijn ervaren, wat indirecte voordelen kan hebben zoals een hogere productiviteit en lagere verloopcijfers.

Onderzoek uitgevoerd door G. Nijman et al. (2019) toonde aan dat werknemers die werden blootgesteld aan agressie op het werk een significant hoger risico hadden op langdurig verzuim en psychische aandoeningen zoals angst en depressie.
Door het verminderen van het aantal incidenten en het vergroten van de veiligheid op de werkplek, kan personenalarmering dus indirect bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid van werknemers, wat op zijn beurt kan resulteren in een hogere betrokkenheid, productiviteit en algehele tevredenheid.

Conclusie

De implementatie van personenalarmering heeft niet alleen directe financiële voordelen voor organisaties door het verminderen van verloren werktijd, maar draagt bovenal ook bij aan een verbetering van het menselijk welzijn van werknemers. Deze winst is moeilijk te kwantificeren in geld, maar heeft op lange termijn aanzienlijke voordelen voor de medewerkers individueel als de organisatie in zijn geheel.

Het is van cruciaal belang dat organisaties de nodige stappen ondernemen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen en personenalarmeringssystemen te implementeren om de risico’s te minimaliseren en de algehele welzijn en productiviteit te verbeteren.
Demo

Nieuwsgierig? Boek een korte digitale product demo